Bộ cài Vray 3.6 for Skerchup

V-Ray 3.6 cho SketchUp được thiết kế lại từ đầu khác hoàn toàn so với các phiên bản 2.0 như trước.. Nó hoàn hảo cho các kiến ​​trúc sư và các nhà thiết kế muốn tập trung vào sự sáng tạo mà không phải lo lắng về các chi tiết kỹ thuật. Tức là càng ngày hệ thống giao diện và thông số được tinh giảm về tối ưu nhất cho người dùng. Giao diện người dùng mới  sạch sẽ và đơn giản, với cài đặt nhanh chóng và điều khiển hợp lý. Cấu trúc Render mới được xây dựng để tận dụng tối đa các phần cứng CPU và GPU

Với một bộ công cụ sáng tạo, V-Ray có thể hiển thị mọi thứ từ các mô hình thiết kế nhanh đến những cảnh 3D chi tiết nhất. Link Download bản Trail : https://www.fshare.vn/file/OAZYID1SOP8R

Vray 3.6 Sketchup có gì mới ?

New UI :  Giao diện thân thiện với người thiết kế để làm việc nhanh hơn. 

Material library  – Trên 200 vật liệu kéo và thả cho dự án tiếp theo của bạn. 
V-Ray Swarm– Mạng Render thật đơn giản, có thể mở rộng. 
Virtual Reality – Thực tế ảo – Thực tế ảo nội dung tương thích với VR . 
V-Ray Clipper – Hỗ trợ Render mặt cắt. 
Aerial perspective – Môi trường thực với độ sâu không khí và sương mù. 
Denoiser – Tự động giảm noise mà có thể  thời gian render nhanh lên đến 50%. 
Grass & fur – Có thể làm cỏ, vải và thảm siêu thực với V-Ray Fur.


VIEWPORT RENDERING

With new Viewport rendering, you can easily select and render multiple regions at once, and quickly blend between your V-Ray render and SketchUp model using +/- hotkeys to control opacity.

Với chế độ Rendering Viewport mới, bạn có thể dễ dàng chọn và hiển thị nhiều vùng cùng một lúc và nhanh chóng pha trộn giữa biểu đồ V-Ray của bạn và mô hình SketchUp bằng phím nóng +/- để kiểm soát độ mờ đục.

POWERFUL GPU RENDERING
Faster, more powerful GPU rendering with added support for aerial perspective, displacement, subsurface scattering, matte/shadows, and more.

Nhanh hơn, mạnh hơn GPU rendering với hỗ trợ thêm cho các quan điểm trên không, thuyên, tán xạ dưới mặt đất, matte / bóng tối, và nhiều hơn nữa.

HYBRID GPU+CPU RENDERING

V-Ray GPU running on NVIDIA CUDA can take full advantage of all available hardware, including CPUs and GPUs.

V-Ray GPU chạy trên NVIDIA CUDA có thể tận dụng tất cả các phần cứng có sẵn, bao gồm cả CPU và GPU.

ADAPTIVE LIGHTS


For scenes with lots of lights, the new Adaptive Lights mode can help you cut render times by up to 700%.

Đối với những cảnh có nhiều ánh sáng, chế độ Adaptive Lights mới có thể giúp bạn giảm thời gian render lên tới 700%.

SMART UI


The entire V-Ray for SketchUp interface is now cleaner and simpler, with better support for 4K monitors.

Toàn bộ giao diện V-Ray cho SketchUp bây giờ sạch hơn và đơn giản hơn, với sự hỗ trợ tốt hơn cho màn hình 4K.

FILE MANAGER – Quản lý các file hỗ trợ như cây cối Proxy thông minh hơn.

V-RAY COLOR PICKER

New color picker that’s simple and powerful. Select color values in Screen sRGB (0–255) or Rendering (0.0–1.0) color space.

Manage all of your scene files in one place. Set file paths, create scene archives, and keep track of assets like textures, IES files, and proxy objects.

Bộ chọn màu mới đơn giản và mạnh mẽ. Chọn các giá trị màu trong màn hình sRGB (0-255) hoặc Rendering (0.0-1.0) không gian màu.

Quản lý tất cả các tập tin cảnh của bạn ở một nơi. Đặt đường dẫn tệp, tạo lưu trữ cảnh và theo dõi tài sản như kết cấu, tệp IES và đối tượng proxy.V-RAY SCENE IMPORT
Import and render V-Ray scenes (.vrscene) from other applications such as 3ds Max, Rhino, and Revit.

Nhập và hiển thị cảnh V-Ray (.vrscene) từ các ứng dụng khác như 3ds Max, Rhino, và Revit.

SUNLIGHT STUDIES

Thiết lập bóng đổ chính xác với Sketchup

FOG

Cung cấp cho cảnh của bạn chiều sâu với các hiệu ứng 3D sương mù thực và hiệu ứng tán xạ ánh sáng.

NEW TEXTURE MAPS


Fine-tune the look of your scene with new gradient, color temperature and procedural noise texture maps.
Tinh chỉnh giao diện của cảnh của bạn với gradient mới, nhiệt độ màu và các bản đồ kết cấu tiếng ồn thủ tục.

2D DISPLACEMENT


Quickly add surface detail without extra modeling with optimized 2D displacement — perfect for architectural materials like brick and stone.

Nhanh chóng bổ sung chi tiết bề mặt mà không có mô hình hóa thêm với tối ưu 2D chuyển – hoàn hảo cho các vật liệu kiến trúc như gạch và đá.

ANIMATED PROXY OBJECTS

Easily add pre-animated 3D objects like walking people and trees blowing in the wind with animated V-Ray proxies.

Dễ dàng thêm các đối tượng 3D proxi trước như những người đi bộ và những cây thổi vào gió với các máy chủ V-Ray proxi.

PROXY PREVIEWS

Control the look of V-Ray proxies in the SketchUp viewport. Select from Whole mesh, Bounding box, Point (Origin), and the new low poly Proxy preview mode.

Kiểm soát giao diện của các proxy Proxy V-Ray trong khung nhìn SketchUp. Chọn từ Toàn bộ lưới, Hộp bao quanh, Điểm (Xuất xứ), và Chế độ xem nhiều Proxy thấp thấp.

BETTER VIEWPORT MATERIALSGet a more accurate preview of your V-Ray materials in the SketchUp viewport.

Nhận bản xem trước chính xác hơn về vật liệu V-Ray của bạn trong khung nhìn SketchUp.

BETTER DENOISING

The V-Ray-Denoiser is now easier to set up and you can refine settings even after you render.

V-Ray Denoiser giờ đây dễ dàng thiết lập hơn và bạn có thể tinh chỉnh các thiết lập ngay cả sau khi render.

Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *