Monthly Archives: Tháng Tư 2022

Bảng liệt kê thành viên

Xuất bản Trang hồ sơ nhân viên của bạn trong WordPress Sau khi đã thêm tất cả các hồ sơ nhân viên của mình, bạn đã sẵn sàng để xuất bản danh sách nhân viên của bạn trên trang web của bạn. Trước tiên, bạn cần tìm và sao chép shortcode của template hồ sơ […]